คำชี้แจง
  • สร้างกิจกรรม/จองห้อง จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์วิทยาลัย (ดูวีดีโอขั้นตอนการใช้งาน)
  • โปรดระบุผู้เข้าร่วม(เช่น ใส่เมล์กรุ๊ป อาจารย์ประจำวิชา) และห้องเรียน/สถานที่ทุกครั้ง
  • นิสิตพยาบาลลงทะเบียนจองห้องเรียนก่อน 1 วันทำการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ห้องเรียน/ห้องประชุม ขนาดใหญ่ สำหรับจำนวนมากกว่า 15 คน (ประชุมกลุ่มย่อยแนะนำห้องเรียน 405, 409, 502, 601, 604)
  • สามารถใช้ห้องเรียนได้เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -16.30 น. (ต้องการขอใช้นอกเวลาราชการให้ทำบันทึกข้อความผ่านงานอาคารและสถานที่)