ขั้นตอนการจองห้องฯ

วีธีจองห้องเรียนจากมือถือด้วย Google Calendar

  • นิสิตพยาบาลลงทะเบียนจองห้องเรียนก่อน 1 วันทำการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ห้องเรียน/ห้องประชุม สำหรับจำนวนมากกว่า 20 คนขั้นไป
  • เวลาเปิดห้องเรียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -16.30 น.
  • เวลาเปิดห้องประชุมกลุ่มย่อย ตั้งแต่ 08.00 น. - 24.00 น.
  • ระยะเวลาการใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3 ชั่วโมงต่อ/ครั้ง
  • สำหรับห้องประชุมกลุ่มย่อย อาคาร 1 เจ้าหน้าที่ รปภ. จะไปเปิดให้ และจะไปปิดตามเวลาที่ขอใช้งาน
  • สำหรับห้องเรียนระบบไฟฟ้าจะเปิดอัตโนมัติก่อน 15 นาที

ขั้นตอนการจองดังนี้

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Calendar ลงในมือถือ หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ https://calendar.google.com

รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

2. เลือกสร้างเหตุการณ์ในปฏิทิน

3. ใส่รายละเอียดกิจกรรม เช่น ประชุมกลุ่ม, ทำรายงาน, เรียนวิชา

4. กำหนดช่วงเวลานัดหมาย

5. ใส่อีเมลผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเชิญเข้ากิจกรรมในปฏิทิน

6. เลือกห้องที่ต้องการจองห้องประชุมหรือห้องเรียน

7. เลือก Hangout Meet กรณีหากต้องการประชุมวีดีโอ

8. สามารถเลือกแนบไฟล์ให้ผู้เข้าร่วมทราบ เช่น กำหนดการ, งานนำเสนอ, ไฟล์จาก Google Drive

9. บันทึกรายการ