ห้องประชุมกลุ่มย่อย

ห้องประชุมกลุ่มย่อย 1

อาคารหอพัก 1 ชั้น 4 (ห้องออกกำลังกาย)

สามารถรองรับได้ 15-20 คน

เวลาเปิด 08.00-24.00 น.

ใช้ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ห้องประชุมกลุ่มย่อย 2

อาคารหอพัก 1 ชั้น 4 (ห้องสโมสรนิสิต)

สามารถรองรับได้ 20 คน

เวลาเปิด 08.00-24.00 น.

ใช้ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3

อาคารหอพัก 1 ชั้น 4 (ห้องให้คำปรึกษาเดิม)

สามารถรองรับได้ 12 คน

เวลาเปิด 08.00-24.00 น.

ใช้ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ห้องประชุมกลุ่มย่อย 4

อาคารหอพัก 1 ชั้น 4 (ห้อง Server เดิม)

สามารถรองรับได้ 10 คน

เวลาเปิด 08.00-24.00 น.

ใช้ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ห้องประชุมกลุ่มย่อย 5

อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้องสมุด

สามารถรองรับได้ 15-20 คน

เวลาเปิด 08.00-17.30 น.

ใช้ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ห้องประชุมกลุ่มย่อย 6

อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้องสมุด

สามารถรองรับได้ 15-20 คน

เวลาเปิด 08.00-17.30 น.

ใช้ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ห้องประชุมกลุ่มย่อย 7

อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้อง 502

เวลาเปิด 08.00-16.30 น.

สามารถรองรับได้ 15-30 คน

ใช้ได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อครั้ง