ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ห้องปฏิบัติการพยาบาล

อาคารหอพัก 1 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ห้องปฏิบัติการหุ่นจำลอง

อาคารหอพัก 1 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการพยาบาล