ห้องเรียน

ห้องเรียน 301

อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 301-302

ห้องเรียน 303

อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 301-302

ห้องเรียน 401

อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 401-404

ห้องเรียน 405

อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 405-407

ห้องคอมพิวเตอร์

อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 503

ห้องเรียน 604

อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 604